Byzantine Icon with Koimesis

Byzantine Icon with Koimesis